جستجو در سرودها

حضور تو چه عظیم است

Hozor to che azim ast