جستجو در سرودها

حمد و جلال بر نام خداوند

Hamdo jalal bar name khdavand