جستجو در سرودها

خداوند، ای معبودِ من

khodavand ey maboud man