جستجو در سرودها

خداوندم ای منجیم

Khodavandam Ey Monjiam