جستجو در سرودها

خداوند راھی بھرم مھیا سازد

Khodavand_Rahi_Mohaya_Sazad