جستجو در سرودها

خداوند ما او نیکوست

khodavand ma nikost