جستجو در سرودها

خدای عظیم بهر ما خاکیان

khodaye azim bahr ma khakian