جستجو در سرودها

خواهم هر روز با تو راه روم

Khaham har ruz ba to rah ravam