جستجو در سرودها

در سکوت و در خلوت حضورت

Dar Sokoto Dar Khalvate Hozoorat