جستجو در سرودها

در قصرھای او داخل شو

Dar Ghasrhaye Oo Dakhel Sho