جستجو در سرودها

در نام عیسی قدرت هست

dar name isa ghodrat hast