جستجو در سرودها

روح القدس، آشکار ساز، رویت را، بر کلیسا

roholghodos ashkarsaz royat ra