جستجو در سرودها

ستاییم عیسی را او شایسته است – او قادر است

Setaeim Isa Ra-Oo Ghader Ast