جستجو در سرودها

قدوس هستی خدایم

Ghodoos Hasti Khodayam