جستجو در سرودها

مسیح برای من فدا شد

masih baraye man fada shod