جستجو در سرودها

میدانم حیاتم در دست توست

midanam hayatam dar dast tost