جستجو در سرودها

می آیم تا در حضورتو

mi ayam ta da hozor to