جستجو در سرودها

نبرد از آن خداست

nabard az ane khodast