جستجو در سرودها

پیروزی از توست عیسای زنده

pirozi az tost isaye zendeh