جستجو در سرودها

چه عظیم و عجیب است کارهای تو

Che azimo ajib ast karhaye to