جستجو در سرودها

چون بنگرم بر صلیبت

chon bengaram bar salibat