از آن تو هستم

/
از آن تو هستم

ستایش و سپاس تو

اُه هللویاه

میستایمت

/

شاه من عیساست

مثل باران

شکر بر نام عیسی

از هر قوم و ملت

ای شاه شاهان

یک شویم

شاد باشید

مهر عجیبش

کریسمس

ای خداوند

دانیال

بشنو کلیسا

خدا عشق است

سزاوار

دستان کوچیک

شاگردان عیسی

او را می پرستم

ما مشتاقیم

ادونای

شالوم شالوم

صليب کهن

صخره نجات

او زنده است

جتسیمانی

فریاد پیروزی

چشمه حيات

به که پناه برم

نازل شد عيسی

کادوش

ها هاللویا

بود و نبود من

مرا مبهوت ساز